Algemene Voorwaarden

De Keppie Kompanie - KvKnummer 59600322 - BTWnr NL133911962

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Keppie Kompanie deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2 Bestellen en leveren

2.1 Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. Als de verwachte levertijd meer dan 10 werkdagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding

2.2 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Keppie Kompanie, dan wel tussen De Keppie Kompanie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Keppie Kompanie, is De Keppie Kompanie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Keppie Kompanie.

2.3 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan De Keppie Kompanie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico over de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

2.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Problemen met levering dienen binnen 24 uur te worden gemeld, en overige klachten binnen 7 dagen na ontvangst op contact@keppie.nl. Klachten na deze periode kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

2.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Keppie Kompanie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

2.6 Indien u aan De Keppie Kompanie schriftelijk opgave doet van een adres, is De Keppie Kompanie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Keppie Kompanie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden.

2.7 De Keppie Kompanie is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van bestellingen door fouten bij PostNL of de klant.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Diverse betaalmethoden worden aangeboden i.s.m. betaalpartner Mollie. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om onder rembours te bestellen, kosten die daaraan verbonden zijn komen voor rekening van de klant.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Keppie Kompanie.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Keppie Kompanie gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 Eigendomsrechten.

4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Keppie Kompanie geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.2 Merkrecht: Keppie is een geregistreerd woordmerk welke ingeschreven staat bij het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) onder nummer 947283.

4.3 De Keppie Kompanie garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5. Retouren

5.1 De klant heeft het recht producten binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet "kopen op afstand". De klant dient De Keppie Kompanie voorafgaand aan de retourzending een email te sturen naar retour@keppie.nl.

5.2 Ingeval van een retournering van de volledige bestelling betreft de retourbetaling het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. Indien van toepassing, zal de retourbetaling geschieden binnen 14 dagen nadat De Keppie Kompanie de goederen retour heeft ontvangen.

In geval van gedeeltelijke terugzending van de bestelling betreft de retourbetaling enkel het betreffende aankoopbedrag. Berekende verzendkosten blijven voor rekening van de klant.

5.3 Alle verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien de klant de zending ongefrankeerd verzendt, worden de gemaakte kosten, verhoogd met administratiekosten, aan de klant doorberekend.

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door De Keppie Kompanie bent u een bedrag van tweeëntwintig euro (€ 22,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Keppie Kompanie haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd (€ 37,00), onverminderd de bevoegdheid van De Keppie Kompanie om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 6. Diversen

6.1 Inhoud website: Alle teksten zijn met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en heeft het recht de order kosteloos te annuleren.

6.2 Copyright: Alle informatie op de website van De Keppie Kompanie is beschermd door copyright. Het is niet toegestaan om iets van deze informatie te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder eerst geschreven toestemming hiervoor te verkrijgen. Geen van de teksten of (grafische) afbeeldingen van de website van De Keppie Kompanie mogen geheel of gedeeltelijk gekopieerd of publiekelijk gebruikt worden in een elektronische database of voor afdrukken, faxen, overtypen of enig ander reproductief doel. Bezoekers en klanten van de De Keppie Kompanie website kunnen geen enkel recht ontlenen aan de informatie op de website.

6.3 Nederlands recht: op alle artikelen, teksten en voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 
6.4 Wijzigingen: De Keppie Kompanie behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam alwaar De Keppie Kompanie is geregistreerd onder nummer 59600322.

 

© 2014 - 2018 de Keppie Kompanie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel